Nhà > Các sản phẩm > Trung tâm > Cấu hình và bộ phận của bộ xử lý không khí (AHU) > Bảng điều khiển 25 mm

Hồ sơ & bộ phận xử lý không khí

Mô tả Sản phẩm

GJ6750 Aluminium Profile-50mm

GJ6750

GJ6750-02.jpg


GJ6750-1

GJ6750-02.jpg


Sơ đồ cài đặt GJ6750

GJ6750-02.jpg


GJ6750 Phụ kiện

GJ6750-02.jpg


Jenny-YZ-AL E-MAIL :jenny@yizhonglvye.com 522075683 Jenny-YZ-AL

Jenny-YZ-AL