Nhà > Ứng dụng > Comment

Bệnh viện Guimà

Bệnh viện Guimà

Bệnh viện quần chúng Guimà chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ y tế, phòng ngừa, s ức khỏe, phục hồi và khẩn cấp của bốn triệu người trong thành phố.Nó đã vượt qua các đánh giá của các bệnh viện quốc gia cấp ba và các trường y giáo dục cấp độ A, trở thành công ty duy nhất của GuiBang với một công nghệ cao, mức khoa học, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, cấp độ quản lý khoa học và khả năng hỗ trợ hậu cần.

Yizhong s ử dụng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao để giúp xây dựng và phát triển bệnh viện Guinig People.Các dự án hợp tác với cửa xoay, cửa xoay và trần không khí.E-ZON xây dựng uy tín của người dùng với chất lượng cao của s ản phẩm và dịch vụ tỉ mỉ, làm cho cơ sở của Guinig People's bệnh viện tốt hơn.

Bệnh viện Guimà

Jenny-YZ-AL E-MAIL :jenny@yizhonglvye.com 522075683 Jenny-YZ-AL

Jenny-YZ-AL